MS 967

SV2 ACC QUÁ XỊN
XAYDA 18 tỉ sức mạnh
Nhiệm vụ diệt xên bọ hung c2
Cải trang như hình có x2 Bunma , Dra hút máu , AD20 , vô hình . . .
Đệ 14 tỉ 3 sức mạnh Kame7 TTNL7
Skill VIP 77777776 NT VIP trói +100% St đòn kế DƯ 2 tỉ 8 TN