MS 863

SV2 XỊN ( NT VIP 150% dịch )
Trái đất 40 tỉ sức mạnh
Nhiệm vụ hạ Yacon
Cải trang x2 Bunma , yardrat , vô hình , AD20 , Dra , AVT VIP , ở dơ . . .
GTLc3 15%HP
Đệ 36 tỉ 6 cùng hệ VIP ATM7 TTNL1
Skill full 77777777 NT VIP dịch chuyển tức thời +150% ST