MS 8199 TĐ PK Ngon

SV1
Trái đất 12tỷ, NV Póc
Đệ tử 4tỷ9, Atm7, TDHS1
Bông tai, CT Adroid13, x2PGG
CT Yardrat, Đracula, Frost1
Skill 77771435, Skill PK tốt
Nội tại Vàng rơi từ quái 113%


CHI TIẾT TÀI KHOẢN