MS 8193

SV5
Namec 2tỷ4, NV Android19
Đệ tử 1tỷ7, Atm7, TTNL1
Bông tai, GLT2, PGG, Số 4
CT Android13, Android15, Ginyu
Skill 77713505, Skill cày ổn


CHI TIẾT TÀI KHOẢN