MS 8189

SV2
Trái đất 602tr, NV Soldier
Đệ tử 11tr có giáp ổn
Bông tai, CT Số 2
Skill 77700011, Skill ổn
Tặng set 4 món 10% hút HP


CHI TIẾT TÀI KHOẢN