MS 8183 2 Thỏ VV + PK Ngon

SV5
Trái đất 41tỷ1, NV Yacôn
Đệ tử 40tỷ3, KAme7, TDHS1
Bông tai, Thú cưỡi VIP, GLT3, GLT2
CT x2thỏ VV, Bông băng, Xên3,..
Skill 77777556, Skill PK Vip
Nội tại Dịch chuyển tức thời 84%ST