MS 6872

SV1
Trái đất 3tỷ6, NV Số 4
Đệ tử 3tỷ6, Atm7, TDHS1
Bông tai, Capsule đặc biệt
CT Android13, Xên con, Vô hình
Skill 77771444, Acc rẻ cày ngon


CHI TIẾT TÀI KHOẢN