MS 6866

SV5
Trái đất 1tỷ3, NV Số 4
Đệ tử 442tr, Atm1
Bông tai, CT Đracula hút máu,..
Skill 77751023, Ac rẻ cày hè


CHI TIẾT TÀI KHOẢN