MS 5632

SV4
Namec 40tỷ, nv Hạ Puipui
Đệ tử 15tỷ3, atm7, ttnl1
bông tai, yardrat, pgg, glt2, vô hình, ct hợp thể, x2 lão cận, bông băng, fide3, android13, thượng đế, ct Pôpô
Skill 7777756
Nội tại Laze 24%


CHI TIẾT TÀI KHOẢN