MS 4007

SV3
Xd sm 40ty nv xht
Đệ Xd 28ty3 kame7 ttnl3
Cr dracula vh tdt ad13 xen2
Có bông tai glt2 10%hp như hình
Skill77777566 nt 25% khiên
ối acc ngon múc nhanh


CHI TIẾT TÀI KHOẢN