MS 3979

SV4
Xd sm 4ty6 nv xên con 3
Đệ Td 1ty5 atm4 kaio
Ct x2 so2 ad13 ở dơ bông tai glt1 10%hp
Skill77721011
acc có bông tai quá ok


CHI TIẾT TÀI KHOẢN