MS 3915

SV4
Xd sm 40ty nv 7 đứa con xên
Đệ Td 10ty4 atm7 tdhs7 ngon
Ct dracula x2 chichi luffy chopper như hình
Có bông tai glt1 10%hp
Skill77777676 nt 44% khiên
acc ổn ae cày ngon