MS 3229

SV6
Xd sm 40ty6 nv sbh
Đệ Nm 6tr1 sm
Ct dracula yadat ad20 vh LTN bb ad13
Có bông tai glt2 15%hp thú víp
Chỉ số ổn nt 16% galick
Skill77774655 dư 3ty tn
Tặng sét kaio 2s sét 2s tnsm nm x2 3s


CHI TIẾT TÀI KHOẢN