MS 3197

SV3
Xd sm 25ty7 nv xbh1
Đệ Xd 10ty kame7 tdhs ngon
Ct xencon ad20 fide3 ad13 như hình
Skill77777666 nt 18% tnsm dư 23n
ối acc ngon múc nhanh


CHI TIẾT TÀI KHOẢN