MS 2238

SV3
Xd sm 7ty5 nv số 4
Đệ Xd 49tr4 sm
Ct ad13 ad15 như hình
Có bông tai ván bay víp
Skill77771113
acc có bông tai quá ok


CHI TIẾT TÀI KHOẢN