400,000 VNĐ
SV7
Xd sm 4ty1 nv ad19
Đệ Td 654tr kame7
Ct dracula fide3 bông tai x1pgg
Skill77771135
acc ổn ae cày ngon

MS 5184

1,200,000 VNĐ
SV3
TD sm 40ty nv píc
Đệ Td 30ty3 kame7 tdhs ngon
Ct thỏ buma vh ad19 dracula yadat ở dơ bb
Có bông tai glt2 10% pst
ôi acc khủng múc ngay

MS 5183

350,000 VNĐ
SV7
Xd sm 7ty nv píc póc
Đệ Td 257tr kame
Ct ad13 vh so2 bông tai như hình
Skill77772454
acc ổn ae cày ngon

MS 5180

600,000 VNĐ
SV2
Td sm 5ty nv số 4
Đệ Td 8ty4 kame7 tdhs ngon
Ct ad13 bông tai glt2 15%pst thú víp
Skill77770335
acc này úp đệ phê vãi

MS 5179

300,000 VNĐ
SV2
Nm sm 2ty3 nv số 4
Đệ Nm 1ty5 atm7 kaio
Ct ad13 so4 bông tai như hình
Skill77617201 tặng gag bạc dư 88n
acc ổn ae cày ngon

MS 5178

350,000 VNĐ
SV7
Xd sm 2ty2 nv số 1
Đệ Td 2ty5 kame5 ttnl ngon
Ct dracula vh x2 ad13 thú víp
Skill77731042
acc này úp đệ phê vãi

MS 5177

600,000 VNĐ
SV4
Td sm 3ty8 nv xen con 1
Đệ Td 4ty1 kame3 tdhs ngon
Ct dracula yadat vh ad19 ad13
Có bông tai thú víp như hình
Skill77741024 tặng gag da
acc ổn ae cày ngon

MS 5176

250,000 VNĐ
SV5
Nm sm 6tr5 nv dhvt
Đệ Xd 1tr7 sm
Có bông tai như hình

MS 5175

300,000 VNĐ
SV5
TD sm 4ty9 nv số 4
Đệ Xd 568tr atm
Ct ad13 bông tai như hình
Skill77770224 tặng gag jean
acc có bông tai quá ok

MS 5173

2,000,000 VNĐ
SV7
Td SC1 sm 28tr3 nv đạt sd 10k
Đệ Td 40ty atm7 ttnl ngon
Ct xencon yadat ad20 dracula vh bb ở dơ...
Có bông tai glt3 thú víp như hình
Skill77771556 nt 107% dctt dư 445n
ôi acc khủng múc ngay đã giảm sức mạnh

MS 5172

300,000 VNĐ
SV3
Xd sm 5ty nv số 3
Đệ Xd 2ty atm3 ttnl ổn
Ct so3 ad13 xbt x1pgg như hình
Skill77772455 dư 38n
acc ổn ae cày ngon

MS 5171

300,000 VNĐ
SV2
Ss có đệ tử
Có bông tai csdb như hình
acc ổn ae cày ngon

MS 5169

1,000,000 VNĐ
SV2
Xd sm 39ty9 nv sbh
Đệ Xd 32ty kame7 tdhs ngon
Ct xencon thỏ buma yadat frost3 ad13
Có bông tai glt2 glt1 10%hp
Skill77777766 dư 33n
ối acc ngon múc nhanh

MS 5168

400,000 VNĐ
SV4
TD sm 3ty7 nv xên con 1
Đệ Xd 9tr7 dragon5
Ct LTN ad13 bông tai csdb
Skill77771112
acc ổn ae cày ngon

MS 5167

800,000 VNĐ
SV3
Xd sm 40ty nv 7 đứa con xên
Đệ Nm 21ty4 kame7 ttnl ngon
Ct dracula vh so2 ad14 bb như hình
Có bông tai thú víp csdb
Skill77777666 nt 21% khiên
Tặng sét tnsm 2s sét hp 3s
ối acc ngon múc nhanh

MS 5166

200,000 VNĐ
SV6
Xd sm 162tr nv bkt
Đệ Nm 53tr9 sm
Ct xencon fide3 ad19 như hình
Skill77711001
acc ổn ae cày ngon

MS 5164

800,000 VNĐ
SV6
Xd sm 40ty nv 7 đứa con xên
Đệ Xd 33ty8 kame7 ttnl ngon
Ct dracula vh frost1 bông tai glt2
Skill77777755 nt 14% biến hình
ối acc ngon múc nhanh

MS 5163

800,000 VNĐ
SV2
Td sm 24ty2 nv xbh2
Đệ Xd 20ty kame7 ttnl ngon
Ct dracula yadat vh ở dơ ad20 x2 ad13 so2 so3
Có bông tai glt2 thú víp
Skill77772334 nt 10% dragon
ối acc ngon múc nhanh

MS 5162

200,000 VNĐ
SV7
Td sm 443tr nv soldier
Đệ Xd 342tr kame3
Ct ad13 như hình
Skill77711003
acc ổn ae cày ngon

MS 5159

250,000 VNĐ
SV5
Nm sm 2ty5 nv số 4
Đệ Nm 1ty5 atm ttnl ổn
Ct ad14 ad13 như hình
Skill77711404
acc ổn ae cày ngon

MS 5156

350,000 VNĐ
SV3
Td sm 4ty4 nv xên con 3
Đệ Td 160tr atm
Ct so2 vh ad13 chan xư bông tai glt2
Skill77772445 dư 69n
acc ổn ae cày ngon

MS 5153

1,000,000 VNĐ
SV5
Xd sm 40ty nv 7 đứa con xên
Đệ Xd 40ty kame7 ttnl ngon
Ct xencon yadat bb ad13 ad20 bb dracula...
Có bông tai csdb glt2 15%hp
Skill77777777 nt 37% khiên
ối acc ngon múc nhanh

MS 5152

300,000 VNĐ
SV3
Td sm 2ty1 nv số 4
Đệ Nm 2k2 sm
Ct ad13 bông tai như hình
Skill77711012 dư 28n
acc có bông tai quá ok

MS 5149

300,000 VNĐ
SV1
Xd sm 3ty1 nv số 4
Đệ Td 17tr5 sm
Ct dracula so1 bông tai
Skill77777173
acc ổn ae cày ngon

MS 5147

750,000 VNĐ
SV1
Xd sm 31ty7 nv sbh
Đệ Td 7ty8 atm7 tdhs ngon
Ct dracula LTN so2 ad13 vh fide2
Có bông tai glt1 10%hp
Skill77777756 nt 14% galick
ối acc ngon múc nhanh

MS 5146

350,000 VNĐ
SV5
TD sm 15ty4 nv xbh1
Đệ Xd 150tr atm
Ct ad13 ad20 bông tai như hình
Chỉ số ổn nt 82% dctt
Skill77771344 dư 2ty4 tn
acc ổn ae cày ngon

MS 5145

350,000 VNĐ
SV5
Td sm 4ty nv xbh1
Đệ Td 212tr msk
Ct vh HT so3 ad13 bông tai glt2
Skill77771223
acc ổn ae cày ngon

MS 5140

300,000 VNĐ
SV6
Nm sm 393tr nv soldier
Đệ Td 159tr atm
Ct ad13 bông tai thú víp
Skill77720404
acc ổn ae cày ngon

MS 5136

1,500,000 VNĐ
SV7
Xd sm 45ty9 nv sbh
Đệ Nm 45ty7 kame7 tdhs ngon
Ct HT xencon frost3 bb fide3 so1
Có bông tai glt1 10%hp
Chỉ số ổn nt 50% khiên
Skill77777667 dư 4ty8 tn
ôi acc khủng múc ngay

MS 5134

250,000 VNĐ
SV6
Nm sm 587tr nv số 4
Đệ Td 505tr kame6
Ct ad13 như hình
Skill75714303
acc ổn ae cày ngon

MS 5133

350,000 VNĐ
SV7
Nm sm 33ty6 nv xbh1
Đệ Td 2k sm
Ct dracula ad13 ad19 vh popo
Skill777740306
acc ổn ae cày ngon

MS 5127

200,000 VNĐ
SV5
Xd sm 5ty nv số 4
Đệ Nm 1tr7 sm
Skill77741044
acc này úp phê

MS 5125

300,000 VNĐ
SV2
Nm sm 8ty nv xên con 3
Đệ Xd 18tr1 sm
Ct dracula ad13 thú víp như hình
Skill77714604
acc ổn ae cày ngon

MS 5124

200,000 VNĐ
SV6
Td sm 797tr nv soldier
Đệ Xd 1ty atm
Ct ad13 như hình
Skill77721034 tặng gag kaio
acc ổn ae cày ngon

MS 5120

300,000 VNĐ
SV1
Xd sm 2ty4 nv píc
Đệ Td 2ty6 kame7 kaio
Ct vh bông tai như hình
Skill77771145 tặng đồ hm 2s
acc ổn ae cày ngon

MS 5117

300,000 VNĐ
SV7
Td sm 1ty8 nv xen con 1
Đệ Nm 234tr msk
Ct fide1 ninja bông tai như hình
Skill77771222
acc có bông tai quá ok

MS 5116

400,000 VNĐ
SV7
Nm 2ty2 nv ad15
Đệ Xd 6tr6 sm
Ct dracula vh so3 ad19 ad13 thượng đế
Skill74711403
acc ổn ae cày ngon

MS 5111

550,000 VNĐ
SV4
Xd sm 12ty2 nv póc
Đệ Td 11ty4 kame7 ttnl4
Ct dracula ad13 bông tai như hình
Skill77754044 dư 3ty6 tn
acc có bông tai quá ok

MS 5108

450,000 VNĐ
SV2
TD sm 2ty2 nv số 4
Đệ Td 2ty8 kame7 ttnl ngon
Ct ad13 vh bông tai như hình
Skill77770344
acc này úp đệ phê vãi

MS 5106

1,500,000 VNĐ
SV1
Td sm 7ty9 nv fide1
Đệ Td 4ty3 atm7 ttnl4 ngon
Ct x2 thỏ buma dracula xencon xen1 mèo
Có bông tai csdb glt2 10%hp như hình
Skill77774775 dư 1ty5 tn dư 312n
ôi acc khủng múc ngay

MS 5104

1 2 3 9