800,000 VNĐ
SV3
Nm sm 40ty2 nv 7 đứa con xên
Đệ Nm 31ty2 atm7 tdhs ngon
Ct chichi bb so2 vh ad13
Có bông tai glt12 x3pgg như hình
Chỉ số ổn nt 13% liên hoàn
SKill72527505 dư 5ty4 tn dư 166n
ối acc ngon múc nhanh

MS 1408

600,000 VNĐ
SV2
Xd 3ty2 nv số 4
Đệ Nm 3ty3 kame7 tdhs ngon
Ct dracula póc bông tai tv glt1 10%hp
Skill77772355 tặng gag bạc sét tnsm 2s
acc này úp đệ phê vãi

MS 1407

500,000 VNĐ
SV1
Xd sm 2ty3 nv số 3
Đệ Xd 1ty6 atm7 ttnl ngon
Ct xen3 ad14 bông tai glt1 10%hp
Skill77711043 dư 82n
acc này úp đệ phê vãi

MS 1405

300,000 VNĐ
SV2
TD sm 441tr nv appule
Đệ Nm 135tr sm
Ct x2 ad13 bông tai glt2 thú víp
SKill77700023 tặng sét tnsm 2s
acc có bông tai quá ok

MS 1404

450,000 VNĐ
SV3
Td sm 5ty4 nv số 4
Đệ Nm 4ty1 atm7 ttnl ngon
Ct dracula vh LTN ad13 glt2 như hình
Skill77712014
acc ổn ae cày ngon

MS 1403

600,000 VNĐ
SV2
Td sm 7ty2 nv ad20
Đệ Td 1ty6 kame7 tdhs ngon
Ct dracula ad13 bông tai tv như hình
SKill77771444 dư 1ty2 tn dư 202n
acc này úp đệ phê vãi

MS 1402

100,000 VNĐ
SV1
Xd sm 106tr nv soldier
Đệ Td 2tr5 sm
SKill7653 như hình
Múc ủng hộ mạnh nào

MS 1401

600,000 VNĐ
SV2
Td sm 11ty9 nv póc
Đệ Xd 9ty2 atm3 ttnl
Ct xen3 yadat ad13 ad20 bông tai glt2
Skill77772656
acc ổn ae cày ngon

MS 1399

300,000 VNĐ
SV3
Xd sm 926tr nv số 4
Đệ Td 14tr1 sm
Ct ad13 bông tai như hình
SKill77711032
acc có bông tai quá ok

MS 1398

500,000 VNĐ
SV1
Xd sm 1ty8 nv raspberry
Đệ Nm 2ty4 kame6 tdhs ngon
Ct dracula ad13 bông tai như hình
Skill33731045
acc này úp đệ phê vãi

MS 1397

250,000 VNĐ
SV5
Td 477tr nv soldier
Đệ Xd 252tr msk
Ct ad13 bông tai như hình
SKill77701013 dư 29n
acc có bông tai quá ok

MS 1295

200,000 VNĐ
SV7
Nm 1ty1 nv solder
Đệ Xd 277tr atm
SKill77701201 glt2 như hình
Múc ủng hộ mạnh nào

MS 1394

300,000 VNĐ
SV1
Xd sm 1ty nv bkt
Đệ Xd 12tr7 sm
Ct chichi bông tai ad13 tv như hình
SKill77712031
acc có bông tai quá ok

MS 1393

700,000 VNĐ
SV2
Xd sm 17ty3 nv píc
Đệ Xd 10ty9 atm7 tdhs ngon
Ct ad13 bông tai như hình
SKill77777566 nt 26% huýt dư 7ty4 tn
ối acc ngon múc nhanh

MS 1392

450,000 VNĐ
SV3
Xd sm 2ty3 nv số 4
Đệ Nm 1ty6 kame4 tdhs ngon
Ct so2 ad15 x1pgg bông tai glt1 10%hp
SKill77716044
acc này úp đệ phê vãi

MS 1391

250,000 VNĐ
SV2
SS có đệ tử
Sm 5tr9 nv dhvt
Đệ Td 351k sm như hình
acc có bông tai quá ok

MS 1390

100,000 VNĐ
SV4
Nm sm 62tr6 nv dhvt
Đệ Nm 28tr8 sm
Skill75502 như hình
Múc ủng hộ mạnh nào

MS 1389

300,000 VNĐ
SV2
Xd sm 517tr nv số 4
Đệ Nm 708k sm
Ct ad13 drabula bông tai glt2
SKill77771111
acc có bông tai quá ok

MS 1388

250,000 VNĐ
SV7
Nm sm 4ty4 nv số 4
Đệ Xd 2tr7 sm
Ct thượng đế thú víp như hình
SKill77722504
Múc ủng hộ mạnh nào

MS 1387

800,000 VNĐ
SV6
Td sm 40ty2 nv 50v cskb
Đệ LTN frost3 xen3 vh như hình
Có bông tai csdb glt12 tv
Skill77773544 nt 72% dctt
ối acc ngon múc nhanh

MS 1386

250,000 VNĐ
SV6
Xd sm 1ty nv raspberry
Đệ Nm 885tr kame4
Ct ad14 ad13 như hình
SKill77720022
acc ổn ae cày ngon

MS 1385

200,000 VNĐ
SV4
Td sm 458tr nv số 4
Đệ Xd 204tr atm
Ct so2 thú víp như hình
SKill77711022
Múc ủng hộ mạnh nào

MS 1384

1,000,000 VNĐ
SV2
Td sm 31ty9 nv 7 đứa con xên
Đệ Xd 40ty1 kame7 tdhs ngon
Ct dracula HT ad20 yadat xen3 frost3 vh mèo
Có bông tai thú víp như hình
Chỉ số ổn nt 66% dctt
SKill77771555 dư 9ty7 tn dư 51n
ối acc ngon múc nhanh

MS 1382

300,000 VNĐ
SV7
Td sm 342tr nv bkt
Đệ Nm 285tr atm
Ct ad19 glt2 tdt như hình
SKill77600002 tặng gag bạc dư 56tr vàng dư 18n
acc ổn ae cày ngon

MS 1380

Đã bán
900,000 VNĐ
SV6
Xd sm 32ty8 nv xbh2
Đệ Xd 19ty8 kame7 tdhs ngon
Ct X2 LTN dracula ad20 vh ad13
Có bông tai csdb glt3 10%hp thú víp
SKill77775566 nt 15% khiên
ối acc ngon múc nhanh

MS 1379

150,000 VNĐ
SV3
Td sm 264tr nv dhvt
Đệ Td 86tr sm
Ct mập x3 4s như hình
Skill77701001
Múc ủng hộ mạnh nào

MS 1378

350,000 VNĐ
SV1
Nm sm 3ty6 nv số 4
Đệ Td 1ty5 kame6 kaio
Ct dracula ad13 bông tai glt12
Skill77502302 như hình
tặng gag x2 món 15% hm
acc có bông tai quá ok

MS 1377

450,000 VNĐ
SV6
Nm sm 15ty8 nv tdt
Đệ Td 2k3 sm
Ct vh ad13 bông tai tv glt2
SKill77707202 dư 3ty9 tn dư 47n
acc ổn ae cày ngon tặng x2 nâng skill đệ

MS 1376

200,000 VNĐ
SV4
Xd sm 242tr nv soldier
Đệ Nm 162tr kame
SKill73611001
Múc ủng hộ mạnh nào

MS 1374

400,000 VNĐ
SV6
Xd sm 1ty3 nv số 4
Đệ Xd 265tr atm7
Ct dracula bông tai thú víp
SKill77741033
acc ổn ae cày ngon

MS 1372

900,000 VNĐ
SV7
TD sm 40ty nv yacon
Đệ Td 40ty kame7 ttnl ngon
Ct dracula vh frost3 bông tai csdb glt12
Skill77773545 nt 78% dctt tặng gag da
ối acc ngon múc nhanh

MS 1371

1,200,000 VNĐ
SV1
Xd sm 40ty1 nv 7 đứa con xên
Đệ Xd 12ty9 atm7 tdsh ngon
Ct thỏ buma HT dracula ad13 vh bb ad20
Có bông tai csdb glt2 15%hp tv
SKill77777766 nt 150% trói dư 64n
ôi acc khủng múc ngay

MS 1370

250,000 VNĐ
SV5
Td sm 4ty7 nv số 4
Đệ Xd 733tr atm
Ct dracula ad13 mập như hình
SKill77741044
Múc ủng hộ mạnh nào

MS 1369

700,000 VNĐ
SV4
Nm sm 16ty9 nv số 4
Đệ Xd 10ty3 kame7 ttnl2 ngon
Ct dracula xencon ad13 bông tai
SKill77757546 dư 8ty2 tn
ối acc ngon múc nhanh

MS 1368

600,000 VNĐ
SV4
Td sm 7ty9 nv póc
Đệ Xd 4ty4 kame5 tdhs ngon
Ct dracula vh ad13 bông tai như hình
SKill77771544 tặng x2 gag đồ 2s 6% sd dư 22n
acc này úp đệ phê vãi

MS 1366

450,000 VNĐ
SV2
Nm sm 40ty nv fide2
Đệ Xd 77tr sm
Ct ad13 bông tai glt2 thú víp
Chỉ số ổn nt 6% liên hoàn
SKill77777656
acc ổn ae cày ngon

MS 1365

250,000 VNĐ
SV6
Td sm 29tr5 nv trung úy
Đệ Td 12tr sm
Ct ad13 bông tai glt2 x1pgg
SKill77511 dư 25n tặng sét hm 2s
acc có bông tai quá ok

MS 1364

400,000 VNĐ
SV3
Nm sm 10ty4 nv số 4
Đệ Nm 542k sm
Ct vh dracula so3 ad13 bông tai
Skill77737505 nt 15% hồi laze
acc ổn ae cày ngon

MS 1363

650,000 VNĐ
SV6
Nm sm 27ty5 nv sbh
Đệ Nm 3ty1 atm3 tdhs ổn
Ct dracula vh ad13 so2 như hình
Có bông tai thú víp
Skill77777666 nt 25% đẻ trứng
Tặng đồ tl như hình
ối acc ngon múc nhanh

MS 1362

1,000,000 VNĐ
SV1
Td sm 36ty9 nv xbh1
Đệ Xd 12ty5 atm7 ttnl ngon
Ct thỏ buma ad13 vh xen3 dracula fide3..
Có bông tai x1pgg tv glt2 10% hp
SKill77777566 nt 42% khiên dư 11n
Tặng đồ hp xd td 15%
ối acc ngon múc nhanh

MS 1361