600,000 VNĐ
SV2
Xd 3ty2 nv số 4
Đệ Nm 3ty3 kame7 tdhs ngon
Ct dracula póc bông tai tv glt1 10%hp
Skill77772355 tặng gag bạc sét tnsm 2s
acc này úp đệ phê vãi

MS 1407

500,000 VNĐ
SV1
Xd sm 2ty3 nv số 3
Đệ Xd 1ty6 atm7 ttnl ngon
Ct xen3 ad14 bông tai glt1 10%hp
Skill77711043 dư 82n
acc này úp đệ phê vãi

MS 1405

300,000 VNĐ
SV2
TD sm 441tr nv appule
Đệ Nm 135tr sm
Ct x2 ad13 bông tai glt2 thú víp
SKill77700023 tặng sét tnsm 2s
acc có bông tai quá ok

MS 1404

450,000 VNĐ
SV3
Td sm 5ty4 nv số 4
Đệ Nm 4ty1 atm7 ttnl ngon
Ct dracula vh LTN ad13 glt2 như hình
Skill77712014
acc ổn ae cày ngon

MS 1403

600,000 VNĐ
SV2
Td sm 7ty2 nv ad20
Đệ Td 1ty6 kame7 tdhs ngon
Ct dracula ad13 bông tai tv như hình
SKill77771444 dư 1ty2 tn dư 202n
acc này úp đệ phê vãi

MS 1402

100,000 VNĐ
SV1
Xd sm 106tr nv soldier
Đệ Td 2tr5 sm
SKill7653 như hình
Múc ủng hộ mạnh nào

MS 1401

300,000 VNĐ
SV3
Xd sm 926tr nv số 4
Đệ Td 14tr1 sm
Ct ad13 bông tai như hình
SKill77711032
acc có bông tai quá ok

MS 1398

500,000 VNĐ
SV1
Xd sm 1ty8 nv raspberry
Đệ Nm 2ty4 kame6 tdhs ngon
Ct dracula ad13 bông tai như hình
Skill33731045
acc này úp đệ phê vãi

MS 1397

250,000 VNĐ
SV5
Td 477tr nv soldier
Đệ Xd 252tr msk
Ct ad13 bông tai như hình
SKill77701013 dư 29n
acc có bông tai quá ok

MS 1295

200,000 VNĐ
SV7
Nm 1ty1 nv solder
Đệ Xd 277tr atm
SKill77701201 glt2 như hình
Múc ủng hộ mạnh nào

MS 1394

300,000 VNĐ
SV1
Xd sm 1ty nv bkt
Đệ Xd 12tr7 sm
Ct chichi bông tai ad13 tv như hình
SKill77712031
acc có bông tai quá ok

MS 1393

450,000 VNĐ
SV3
Xd sm 2ty3 nv số 4
Đệ Nm 1ty6 kame4 tdhs ngon
Ct so2 ad15 x1pgg bông tai glt1 10%hp
SKill77716044
acc này úp đệ phê vãi

MS 1391

250,000 VNĐ
SV2
SS có đệ tử
Sm 5tr9 nv dhvt
Đệ Td 351k sm như hình
acc có bông tai quá ok

MS 1390

100,000 VNĐ
SV4
Nm sm 62tr6 nv dhvt
Đệ Nm 28tr8 sm
Skill75502 như hình
Múc ủng hộ mạnh nào

MS 1389

300,000 VNĐ
SV2
Xd sm 517tr nv số 4
Đệ Nm 708k sm
Ct ad13 drabula bông tai glt2
SKill77771111
acc có bông tai quá ok

MS 1388

250,000 VNĐ
SV7
Nm sm 4ty4 nv số 4
Đệ Xd 2tr7 sm
Ct thượng đế thú víp như hình
SKill77722504
Múc ủng hộ mạnh nào

MS 1387

250,000 VNĐ
SV6
Xd sm 1ty nv raspberry
Đệ Nm 885tr kame4
Ct ad14 ad13 như hình
SKill77720022
acc ổn ae cày ngon

MS 1385

200,000 VNĐ
SV4
Td sm 458tr nv số 4
Đệ Xd 204tr atm
Ct so2 thú víp như hình
SKill77711022
Múc ủng hộ mạnh nào

MS 1384

300,000 VNĐ
SV7
Td sm 342tr nv bkt
Đệ Nm 285tr atm
Ct ad19 glt2 tdt như hình
SKill77600002 tặng gag bạc dư 56tr vàng dư 18n
acc ổn ae cày ngon

MS 1380

Đã bán
150,000 VNĐ
SV3
Td sm 264tr nv dhvt
Đệ Td 86tr sm
Ct mập x3 4s như hình
Skill77701001
Múc ủng hộ mạnh nào

MS 1378

350,000 VNĐ
SV1
Nm sm 3ty6 nv số 4
Đệ Td 1ty5 kame6 kaio
Ct dracula ad13 bông tai glt12
Skill77502302 như hình
tặng gag x2 món 15% hm
acc có bông tai quá ok

MS 1377

450,000 VNĐ
SV6
Nm sm 15ty8 nv tdt
Đệ Td 2k3 sm
Ct vh ad13 bông tai tv glt2
SKill77707202 dư 3ty9 tn dư 47n
acc ổn ae cày ngon tặng x2 nâng skill đệ

MS 1376

200,000 VNĐ
SV4
Xd sm 242tr nv soldier
Đệ Nm 162tr kame
SKill73611001
Múc ủng hộ mạnh nào

MS 1374

400,000 VNĐ
SV6
Xd sm 1ty3 nv số 4
Đệ Xd 265tr atm7
Ct dracula bông tai thú víp
SKill77741033
acc ổn ae cày ngon

MS 1372

250,000 VNĐ
SV5
Td sm 4ty7 nv số 4
Đệ Xd 733tr atm
Ct dracula ad13 mập như hình
SKill77741044
Múc ủng hộ mạnh nào

MS 1369

600,000 VNĐ
SV4
Td sm 7ty9 nv póc
Đệ Xd 4ty4 kame5 tdhs ngon
Ct dracula vh ad13 bông tai như hình
SKill77771544 tặng x2 gag đồ 2s 6% sd dư 22n
acc này úp đệ phê vãi

MS 1366

450,000 VNĐ
SV2
Nm sm 40ty nv fide2
Đệ Xd 77tr sm
Ct ad13 bông tai glt2 thú víp
Chỉ số ổn nt 6% liên hoàn
SKill77777656
acc ổn ae cày ngon

MS 1365

250,000 VNĐ
SV6
Td sm 29tr5 nv trung úy
Đệ Td 12tr sm
Ct ad13 bông tai glt2 x1pgg
SKill77511 dư 25n tặng sét hm 2s
acc có bông tai quá ok

MS 1364

400,000 VNĐ
SV3
Nm sm 10ty4 nv số 4
Đệ Nm 542k sm
Ct vh dracula so3 ad13 bông tai
Skill77737505 nt 15% hồi laze
acc ổn ae cày ngon

MS 1363

450,000 VNĐ
SV3
Nm sm 22ty6 nv póc
Đệ Nm 720tr kame
Ct ad13 xen3 x2pgg như hình
SKill77777555 nt 34% đẻ trứng dư 16n
acc Skill ngon chơi phê

MS 1360

250,000 VNĐ
SV5
Td snm 685tr nv soldier
Đệ Xd 153tr msk
Ct ad13 bông tai glt2 tv như hình
SKill77720011
acc có bông tai quá ok

MS 1358

150,000 VNĐ
SV3
Nm sm 451tr nv số 4
Đệ Td 7tr6 sm
Skill77711101 như hình
Múc ủng hộ mạnh nào

MS 1353

200,000 VNĐ
SV5
Td sm 255tr nv bkt
Đệ xd 236tr kame2
SKill7777 như hình
acc ổn ae cày ngon

MS 1341

200,000 VNĐ
SV6
Xd sm 2ty2 nv số 4
Đệ nm 5tr8 sm
Ct so2 ad15 như hình
SKill77731044
Múc ủng hộ mạnh nào

MS 1334

200,000 VNĐ
SV5
Nm sm 1ty2 nv số 4
Đệ Nm 436tr atm
Ct ad13 chopper như hình
SKill77711404 tặng x1 3s x3 4s dư 17n
Múc ủng hộ mạnh nào

MS 1333

400,000 VNĐ
SV6
Nm sm 39ty9 nv xht
Đệ Td 287tr atm2
Ct dracula ad13 thú víp x2pgg thượng đế
Skill77633704
acc ổn ae cày ngon

MS 1327

200,000 VNĐ
SV2
Nm sm 220tr nv bkt
Đệ Nm 238tr atm
Ct ad13 glt2 2s như hình
SKill77501102
acc ổn ae cày ngon

MS 1324

250,000 VNĐ
SV3
Xd sm 361tr nv bkt
Đệ Nm 140k sm
Ct ad13 bông tai như hình
SKill77711002
acc có bông tai quá ok

MS 1319

450,000 VNĐ
SV7
Nm sm 12ty2 nv số 4
Đệ Nm 2ty3 kame5 ttnl ngon
Ct ad13 bông tai như hình
SKill77700606 dư 7ty tn dư 102n
Tặng gag bạc sét hm 2s sét tnsm 2s
acc này úp đệ phê vãi

MS 1316

250,000 VNĐ
SV1
Nm sm 2ty4 nv số 4
Đệ Nm 92tr5 sm
Ct ad13 thượng đế như hình
SKill77612202
Múc ủng hộ mạnh nào

MS 1309