700,000 VNĐ
SV4
Namec 39tỷ9, nv Xên bọ hung cấp 1
Đệ tử 15tỷ9, kame7, ttnl1
bông tai, frost3, dracula hút máu, frost 1, android13
Skill 77747646
Nội tại liên hoàn 10%

MS 5588

Đã bán
700,000 VNĐ
SV4
Xayda 21tỷ3, nv Xên bọ hung cấp 1
Đệ tử 12tỷ3, đấm 7, atm7, ttnl3
Skill 77772565
Nội tại tnsm 31%
bông tai, yardrat, dracula hút máu, vô hình, android20, android13

MS 5587

700,000 VNĐ
SV1
Trái đất, 10tỷ4
Đệ tử 2tỷ5, kame7, ttnl1
Bông tai, capsule đặc biệt, android13, xên 3, vô hình, pgg
Skill 77773545
Nội tại chí mạng liên tục khi hp dưới 28%

MS 5572

600,000 VNĐ
SV3
Namec 10tỷ2, nv số 4
Đệ tử 10tỷ, kame7, tdhs1
android13, Nami, Sanja
Skill 77775505
Nội tại 19% tnsm
Tặng set Ki, set hút máu

MS 5571

800,000 VNĐ
SV4
Xayda 40tỷ, nv 7 đứa con của xên
Đệ tử 10tỷ5, atm7, tdhs7
Skill 77777676
Bông tai, glt1 10% hp, x2 ct chichi, dracula hút máu, Luffy, Chopper, pgg
acc ngon đủ chơi

MS 5521

700,000 VNĐ
SV7
Xayda 13tỷ9, nv tiêu diệt 7 đứa con của Xên
Đệ tử 5tỷ4, atm7, tdhs1
Skill 77777264
Nội tại Biến hình 9%
Bông tai, x5 pgg, yardrat, xên con, vô hình, android20, dracula hút máu, android13

MS 5487

500,000 VNĐ
SV1
Trái đất 8tỷ2, nv Xên bọ hung 2
Đệ tử 2tỷ2, atm7, tdhs1
Skill 77771534
Bông tai, ct android13, avt Sôn Gô Tên

MS 5473

700,000 VNĐ
SV5
Namec 18tỷ, nv Tiêu diệt số 2(Android19)
Đệ tử: 8tỷ1, kame7, tdhs1
Skill 72536705
Bông tai, yardrat, android13
Tặng găng bạc Zealot c2 6% sđ

MS 5452

800,000 VNĐ
SV4
Xayda 35tỷ4, nv Tiêu diệt 7 đứa con xên(3/7)
Đệ tử 15tỷ6, kame7, tdhs2
Skill 77777666

MS 5436

550,000 VNĐ
SV4
Trái đất 8tỷ8, nv tiêu diệt poc
Đệ tử 1tỷ6, atm7, tdhs1
Skill 77774445
Bông tai, ct vô hình, ct android13, android20
acc chơi hè ngon

MS 5431

600,000 VNĐ
SV4
Xayda 8 tỷ, nv Xên bọ hung hoàn thiện
Đệ tử 5tỷ7, km7, tdhs1
Skill 77774154
Bông tai, capsule đặc biệt, ct số 2, ct Lý tiểu nương
acc ngon

MS 5413

500,000 VNĐ
SV4
Xd sm 9ty6 nv fide3
Đệ Xd 6ty4 msk7 tdhs3
Ct dracula vh so3 x2 ad13 bông tai tv glt1 10%hm
SKill77772145 dư 4ty9 tn dư 23n
acc ổn ae cày ngon

MS 5394

700,000 VNĐ
SV6
Td sm 3ty4 nv fide1
Đệ Td 1ty5 kame7 tdhs ngon
Ct ad13 glt1 10% hm glt2 bông tai
SKill77771245 tặng x2 gag
acc này úp đệ phê vãi

MS 5390

700,000 VNĐ
SV2
Xd sm 24ty7 nv xbh2
Đệ Td 2ty5 atm7 tdhs ngon
Ct dracula vh ad13 ở dơ x2 ad15
Có bông tai x2pgg glt2 như hình
Skill77777566 nt 34% khiên
ối acc ngon múc nhanh

MS 5367

650,000 VNĐ
SV3
Xd sm 16ty3 nv póc
Đệ Xd 10ty5 atm7 tdhs ngon
Ct ad13 vh so3 tdt bông tai glt2
SKill77774556 dư 1ty1 tn
ối acc ngon múc nhanh

MS 5342

700,000 VNĐ
SV7
Td sm 4ty1 nv xen con 1
Đệ Td 4ty atm7 ttnl7
Ct Xencon vh ad13 ninja như hình
Có bông tai csdb glt1 2s
Skill77771734 dư 197n
ối acc ngon múc nhanh

MS 5340

700,000 VNĐ
SV7
Td sm 16ty nv píc
Đệ Td 9ty1 atm7 ttnl ngon
Ct dracula vh so2 fide3 ad13 tau77
Có bông tai csdb thú víp
Skill77775445
ối acc ngon múc nhanh

MS 5310

700,000 VNĐ
SV5
Nm sm 8ty7 nv xên con 5
Đệ Xd 2ty msk7 tdhs ổn
Ct frost3 yadat lão cận ad20 dracula
Có bông tai csdb glt2 như hình
Skill77737544 dư 4ty tn
ối acc ngon múc nhanh

MS 5285

550,000 VNĐ
SV2
Td sm 12ty2 nv tdt
Đệ Td 2ty4 kame7 tdhs ngon
Ct ad13 bông tai thú víp glt2
Skill77741042 dư 6ty9 tn
acc ổn ae cày ngon

MS 5254

600,000 VNĐ
SV4
Xd sm 11ty nv xbh1
Đệ Td 1ty5 atm7 ttnl ngon
Ct dracula yadat ad19 so ad13
Có bông tai glt1 10%hp thú víp
Skill77777566 nt 9% biến hình
acc này úp đệ phê vãi

MS 5238

700,000 VNĐ
SV4
Xd sm 19ty9 nv píc
Đệ Xd 10ty2 kame7 tdhs ngon
Ct vh so2 ad13 bông tai csdb x1pgg
Chỉ số ổn nt 37% tự sát
Skill77777065 dư 2ty9 tn
ối acc ngon múc nhanh

MS 5235

600,000 VNĐ
SV1
Nm sm 7ty8 nv số 4
Đệ Nm 5ty4 kame7 tdhs ngon
Ct ad13 vh bông tai như hình
Skill77764504
acc này úp đệ phê vãi

MS 5196

700,000 VNĐ
SV7
Td sm 20ty1 nv xbh2
Đệ Td 11ty7 atm7 ttnl ngon
Ct xencon vh dracula bông tai glt2
Skill77771555 nt 56% dctt
ối acc ngon múc nhanh

MS 5194

650,000 VNĐ
SV3
Xayda 11 tỉ 9 NV diệt Xên con c3
CT : Cell con , Dra hút máu , AD13 . . . tặng 76 ngọc , GTLc2 10%HP
Đệ 4 tỉ 1 ATM7 TDHS1
Skill 77772365 NT biến hình +8%ST

MS 5070

650,000 VNĐ
SV3
TRái đất 15 tỉ NV diệt Póc
CT : vô hình , AD13
Đệ 10 tỉ 3 Kame7 TDHS1
Skill 77771523 NT DCTT +67% ST Dư 4 tỉ 7 TN

MS 5045

750,000 VNĐ
SV7
Xayda 19 tỉ 7 NV XBH
Cải trang Dra hút máu , Cell 3 , vô hình . . .
Đệ 2 tỉ 4 ATM7 TDHS7
Skill Full 7 NT ATM15%

MS 5032

650,000 VNĐ
SV7
Namec 10 tỉ sức mạnh
Nhiệm vụ diệt Xên bọ hung hoàn thiện
Cải trang như hình có Dra hút máu , AD13
Đệ VIP 5 tỉ 2 sức mạnh Kame7 TDHS1
Skill 77777646 Dư 19 tỉ 6 TN

MS 5022

700,000 VNĐ
SV6
Xayda 16 tỉ 6 sức mạnh
Nhiệm vụ diệt Xên con c8
Cải trang như hình có Dra hút máu , AD13 ,
Đệ 6 tỉ 4 sức mạnh Kame7 TTNL3
Skill 77771274 NT đấm galick +15%ST DƯ 5 tỉ TN

MS 5019

750,000 VNĐ
SV3
Xd sm 10ty7 nv xbh1
Đệ Xd 2ty4 kame7 ttnl ngon
Ct dracula bông tai như hình
Skill77731042 dư 2ty7 tn dư 36n
ối acc ngon múc nhanh

MS 4933

500,000 VNĐ
SV7
Nm sm 4ty5 nv xencon 1
Đệ Nm 1ty7 atm7 tdhs ngon
Ct dracula vh ad15 glt1 2 như hình
Skill77757545 dư 25n
acc này úp đệ phê vãi

MS 4846

650,000 VNĐ
SV1
Xd sm 3ty nv số 4
Đệ Nm 3ty3 kame7 tdhs ổn
Ct dracula xen3 ad13 so3 fide1
Có bông tai glt1 2s như hình
Skill77765044
ối acc ngon múc nhanh

MS 4779

650,000 VNĐ
SV6
Nm sm 19ty3 nv ad19
Đệ TD 8ty6 atm7 ttnl ngon
Ct dracula vh ad13 bông tai glt2
SKill77717524 dư 30n
ối acc ngon múc nhanh

MS 4773

750,000 VNĐ
SV7
Nm sm 40ty nv xbh1
Đệ Td 2ty4 atm7 tdhs ngon
Ct dracula ad20 HT vh ad13
Có bông tai x1pgg như hình
SKill77757655 nt 13% tnsm
ối acc ngon múc nhanh

MS 4772

650,000 VNĐ
SV1
Td sm 3ty1 nv số 4
Đệ Td 1ty7 atm7 ttnl ngon
Ct dracula LTN vh bông tai thú víp
Skill77771643 dư 206n
ôi acc ngon múc nhanh

MS 4739

650,000 VNĐ
SV5
Xd sm 3ty8 nv số 4
Đệ Nm 3ty1 kame7 tdhs ổn
Ct chichi ad13 bông tai csdb
Skill77771323 dư 23n
ối acc ngon múc nhanh

MS 4697

650,000 VNĐ
SV6
Xd sm 5ty6 nv ad19
Đệ Xd 5ty2 kame7 tdhs ngon
Ct ad13 póc vh glt2 bông tai
SKill77741055 như hình
ối acc ngon múc nhanh

MS 4682

550,000 VNĐ
SV6
Nm sm 2ty4 nv xbh1
Đệ Xd 1ty8 atm7 tdhs ngon
Ct vh ad13 bông tai csdb thú víp glt2
Skill77617314 tặng x2 gag 2s
acc này úp đệ phê vãi

NS 4662

650,000 VNĐ
SV4
Xd sm 10ty8 nv ad20
Đệ Xd 2ty4 atm7 ttnl3
Ct dracula x2 ad20 so2 ad13 fide3
Có bông tai glt1 2s
Skill77762044 dư 1ty5 tn 35% tự sát
ối acc ngon múc nhanh

MS 4614

750,000 VNĐ
SV4
Nm sm 28ty1 nv xht
Đệ Nm 29ty atm7 tntl ngon
Ct dracula vh ad13 ad13 so3 so2
Có bông tai glt2 như hình
Skill77777656 tặng gag bạc 3s dư 129n
ối acc ngon múc nhanh

MS 4399

650,000 VNĐ
SV2
Xd sm 6ty nv số 4
Đệ Td 4ty8 kame7 ttnl ngon
Ct ad13 xencon bông tai glt2
Skill77731044 dư 104n
ối acc ngon múc nhanh

MS 4282