2,000,000 VNĐ
SV7
Td SC1 sm 28tr3 nv đạt sd 10k
Đệ Td 40ty atm7 ttnl ngon
Ct xencon yadat ad20 dracula vh bb ở dơ...
Có bông tai glt3 thú víp như hình
Skill77771556 nt 107% dctt dư 445n
ôi acc khủng múc ngay đã giảm sức mạnh

MS 5172

2,000,000 VNĐ
SV2
Td sm 40ty nv 7 đứa con xên
Đệ Xd 23ty1 atm7 tdhs ổn
Ct x2 thỏ buma yadat vh xbt ad19 dracula bb ở dơ...
Có bông tai csdb glt2 như hình
Skill77777665 nt 64% dctt

MS 4802

2,000,000 VNĐ
SV1
Nm sm 40ty nv sbh
Đệ Nm 40ty atm7 ttnl ngon
Ct x2 thỏ buma dracula vh so2 ad13 frost3 ...
Có bông tai x1pgg glt2 10%ki glt3
Skill77777746 nt 9% liên hoàn
ôi acc khủng múc ngay x2 thỏ buma

MS 4448

2,000,000 VNĐ
SV1
Xd sm 40ty2 nv 50v cskb
Đệ Xd 6ty2 atm7 tdhs ngon
Ct x2 thỏ buma yadat vh dracula
Có bông tai x3pgg csdb glt2 15%hp
Skill77776744 nt 25% khiên
ôi acc khủng múc ngay x2 thỏ buma

MS 4146

2,000,000 VNĐ
SV2
Nm sm 40ty2 nv 7 đứa con xên
Đệ Xd 31ty8 atm7 tdhs ngon
Ct x2 thỏ buma frost3 x2 ad13 vh dracula
Có bông tai csdb glt3 như hình
Skill77717725 nt 15% liên hoàn dư 56n
ôi acc khủng múc ngay x2 thỏ buma

MS 1915