Đồ 6s Namec

Đại Lý Đồ 6s Namec 
Đồ Vàng 6s 30% ki áo Gag Quần Gía 1tr cark /1 Món  Or 800k tcsr tsr 

Đồ Bạc 6s 30% ki áo Gag Quần giá 900k cark/1 món Or 720k tcsr tsr 
Rada 5s 25% ki Gía 1tr cark /1 món Or 800k tcsr tsr 
Jay Bạc Zelot 31k5 30% ki Gía 1tr cark/1 món Or 800k tcsr tsr 
Jay Vàng Zelot c4 39k6 30%ki Gía 1tr2 cark or 980k tcsr tsr